Regulamin korzystania z systemu rezerwacji online.

§1 Definicje

Serwis – portal internetowy prowadzony przez Operatora, dostępny pod adresami internetowymi https://lovebeauty.pl, umożliwiający dokonywanie Rezerwacji.

Operator – Love Beauty Gabinety Kosmetyki Profesjonalnej.

Usługodawca – Love Beauty Gabinety Kosmetyki Profesjonalnej Ewelina Pochylska ul. Wiązana 7M, 04-765 Warszawa.
NIP: 7691935078, Regon:367531807. Miejscem świadczenia usług jest adres: ul. Marii Rodziewiczówny 1 lok. 812, 04-187 Warszawa, chyba że, strony ustalą indywidualnie inaczej.

Użytkownik – każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca Konto Użytkownika.

Konto Usługodawcy – wyodrębniona część Serwisu zawierająca zbiór informacji dotyczących Usługodawcy, umożliwiające Usługodawcom publikowanie ofert i przyjmowanie Rezerwacji od Użytkowników.

Konto Użytkownika – prowadzone nieodpłatnie przez Operatora dla Użytkownika indywidualne konto chronione hasłem i przypisane do adresu e-mail i/lub telefonu Użytkownika, będące częścią Serwisu, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu, w szczególności informacje o Rezerwacjach i Opiniach.

Rezerwacja – rezerwacja Usług świadczonych przez Usługodawców dokonywana przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

Usługa – działanie oferowane przez Usługodawcę na zasadach i w sposób opisany w Serwisie, będące przedmiotem świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkowników.

Użytkownik bez Konta (dalej także jako “UK”) – każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu, a nie posiadająca Konta Użytkownika lub niezalogowana w zakresie Konta Użytkownika.

Wizytówka Usługodawcy – część Konta Usługodawcy, dostępna w Serwisie dla każdego podmiotu bez konieczności rejestrowania Konta Użytkownika pod unikalnym adresem internetowym zdefiniowanym przez Usługodawcę.

Ograniczenie Dostępu – zablokowanie możliwości dokonywania Rezerwacji przez Użytkownika.

Świadczenia – zapewnienie przez Operatora dostępu do Systemu dla Użytkowników, oraz umożliwienie korzystania z niego, w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

Rejestracja – zbiór czynności opisanych w § 3 ust. 1-2 Regulaminu skutkujących założeniem nowego Konta Użytkownika.

Logowanie – zbiór czynności opisane w § 3 ust. 3 Regulaminu pozwalających na uzyskanie dostępu online do Konta Użytkownika za pośrednictwem formularza znajdującego się na Wizytówce Usługodawcy lub za pośrednictwem serwisu Facebook.

Regulamin – niniejszy regulamin,.

Umowa – oznacza nieodpłatną umowę o świadczenie usług za pomoc środków komunikacji elektronicznej, zawartą między Użytkownikiem a Operatorem, na zasadach przewidzianych w Regulaminie.

§2 Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników oraz Użytkowników bez Konta jest nieodpłatne.
 2. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta Użytkownika.
 3. Zabrania się podawania przez Użytkownika danych nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 4. Podanie przez Użytkownika dotyczących go danych, o jakich mowa w ust. 3, może skutkować rozwiązaniem Umowy przez Operatora z zachowaniem 5 dniowego terminu wypowiedzenia, po wcześniejszym wezwaniu uwidacznianym na Koncie Użytkownika do podania prawdziwych lub niewprowadzających w błąd danych, z wyznaczeniem 5-dniowego terminu na wywiązanie się z takiego obowiązku oraz informacją, że niewywiązanie się z tego obowiązku spowoduje rozwiązanie Umowy z zachowaniem wskazanego powyżej terminu wypowiedzenia.
 5. Użytkownik może posiadać jedno Konto Użytkownika.
 6. Konto Użytkownika jest przypisane wyłącznie Użytkownikowi. Oznacza to zakaz zbywania Konta Użytkownika na rzecz innego podmiotu, jak i zakaz udostępniania Konta Użytkownika (danych dostępowych do niego) innym podmiotom.
 7. Użytkownik nie może dostarczać w zakresie Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 8. Zabrania się Użytkownikowi a także Użytkownikowi bez Konta korzystać z Serwisu niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności, lecz niewyłącznie, stosować wulgaryzmów, nawoływać do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między osobami lub społecznościami, obrażać inne podmioty, prezentować treści obsceniczne lub pornograficzne.
 9. Zabrania się Użytkownikowi (Użytkownik jak i Użytkownik bez konta) korzystać z systemu w celu prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Usługodawcy lub Operatora, w szczególności przez zamieszczanie adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym, czy też nieprawdziwych informacji mających zdyskredytować Kontrahenta lub oferowane przez niego Usługi.

§3 Rejestracja oraz logowanie w Serwisie

 1. Rejestracji Konta Użytkownika można dokonać poprzez realizację następujących czynności:
  1. akceptację Regulaminu
  2. wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracji na Wizytówce Usługodawcy (również z wykorzystaniem serwisu Facebook)
 2. W celu dokonania Rejestracji Konta Użytkownika za pomocą serwisu Facebook należy wybrać w formularzu rejestracyjnym dostępnym na Wizytówce Usługodawcy przycisk “Zaloguj się z Facebook” i zalogować się do serwisu Facebook.com, udzielając tym samym zgody na pobranie z serwisu Facebook.com danych niezbędnych do Rejestracji Konta Użytkownika.
 3. Logowanie do Serwisu może zostać dokonane poprzez formularz logowania znajdujący się w Serwisie i na Wizytówce Usługodawcy (również z wykorzystaniem systemu logowania serwisu Facebook.com). Logowanie następuje poprzez podanie adresu e-mail wskazanego podczas Rejestracji i powiązanego z nim hasła. Pełna funkcjonalności Serwisu jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników.

§4 Rezerwacje

 1. Po zalogowaniu Użytkownik może dokonać Rezerwacji.
 2. Jedno Konto Użytkownika może służyć do dokonania Rezerwacji różnych usług.
 3. Potwierdzenie dokonania Rezerwacji zostanie wysłane na adres email i/lub na numer telefonu Użytkownika podany w zakresie Konta Użytkownika.
 4. Użytkownik i Usługodawca ma prawo odwołać Rezerwację w każdym czasie jednak zobowiązany jest dokonać tego poprzez:
  1. Konto Użytkownika gdy Rezerwację odwołuje Użytkownik,
  2. Konto Usługodawcy gdy Rezerwację odwołuje Usługodawca.
 5. Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę bezpośrednio Usługodawcy na warunkach wskazanych przez Usługodawcę przy danej Usłudze .

 

§5 Czas trwania Umowy, jej rozwiązanie i ograniczenie dostępu do Konta

 1. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta po dokonaniu Rejestracji. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 3. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika może nastąpić przez:
  1. Zgłoszenie tego faktu w obsłudze Love Beauty Gabinety Kosmetyki Profesjonalnej Ewelina Pochylska.
 4. Umowa z Użytkownikiem może zostać rozwiązana przez Operatora:
  1. za miesięcznym okresem wypowiedzenia (z terminem rozwiązania przypadającym na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie złożone oświadczenie o wypowiedzeniu)
  2. z zachowaniem pięciodniowego okresu wypowiedzenia w sytuacji, o której mowa w §2 pkt 7-9 lub § 6 pkt 7Regulaminu.
 5. Rozwiązanie Umowy skutkuje usunięciem Konta Użytkownika, z tym zastrzeżeniem, iż dane znajdujące się na Koncie Użytkownika a odnoszące się do jego Rezerwacji dotyczących danego Usługodawcy zostają zapisane w zakresie Konta Usługodawcy. Pozostałe dane zostają usunięte.
 6. W przypadku Użytkownika bez konta lub Użytkownika niezalogowanego rozpoczęcie realizacji Świadczeń (zawarcie Umowy) następuje z chwilą wejścia do Serwisu, a jej zakończenie z momentem zamknięcia Serwisu.
 7. Operator ma prawo do Ograniczenia Dostępu do Konta Użytkownika w sytuacji, gdy Użytkownik narusza postanowienia §2 ust.7-9. Ograniczenie dostępu do Konta następuje na okres nie dłuższy niż 7 dni z uwidocznieniem na Koncie Użytkownika informacji co do przyczyny ograniczenia dostępu do Konta Użytkownika oraz daty odblokowania Konta. Przy 2 (słownie: drugim) ograniczeniu dostępu do Konta Użytkownika, Operator ma prawo w terminie miesiąca od jego stwierdzenia rozwiązać Umowę z zachowaniem pięciodniowego okresu wypowiedzenia. Analogiczne prawo przysługuje Operatorowi po każdym kolejnym ograniczeniu dostępu do Konta, jeżeli nie skorzysta z prawa rozwiązania Umowy zgodnie ze zdaniem wcześniejszym.

§6 Odpowiedzialność Operatora

 1. Operator w wyniku zawarcia Umowy udostępnia Użytkownikowi jedynie instrument pozwalający Użytkownikowi na dodawanie Rezerwacji. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert i sposób świadczenia Usług oferowanych przez Usługodawców na rzecz Użytkowników.
 2. Usługodawca świadczy swoje Usługi na rzecz Użytkownika w swoim imieniu i na własny rachunek.
 3. Operator dołoży wszelkich starań, aby Serwis był dostępny w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Operatora (siła wyższa) zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia lub przeprowadzania konserwacji.
 5. Operator wykonuje kopie zapasowe danych co 24 godziny, a przechowuje je nie krócej niż przez okres 7dni od dnia ich utrwalenia.

§7 Dane osobowe i polityka ochrony prywatności

Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

§8 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

Do korzystania z Serwisu konieczny jest komputer lub urządzenie mobilne (smartphone/tablet) z dostępem do sieci Internet oraz aktualną przeglądarką internetową.

§9 Odstąpienie od Umowy

W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w miejscu świadczenia usług. Oświadczenie może mieć formę elektroniczną i być wysłane z adresu e-mail podanego podczas rezerwacji lub w formie wiadomości sms z podanego podczas rejestracji numeru telefonu. Zwrot środków jest przekazywany na konto z którego zostały wysłane lub na rachunek wskazany przez klienta na piśmie i przekazany w/w formie. Kwota zwrotu jest pomniejszona o prowizję operatora (tj. 0,96%) od kwoty transakcji.  

§10 Reklamacje

Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej w miejscu świadczenia usług. Rozpatrzenie nastąpi w terminie 14 dni roboczych.

§11 Zmiany w Regulaminie

 1. Operator może w każdym czasie wprowadzić zmiany w Regulaminie na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie.
 2. Zmiana Regulaminu wymaga w każdym przypadku zakomunikowania propozycji zmiany Użytkownikowi przez uwidocznienie stosownej informacji w zakresie Serwisu, dostępnej Użytkownikowi niezwłocznie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w dacie wskazanej w informacji o zmianie, nie wcześniej jednak niż w momencie zaakceptowania zmiany przez Użytkownika.
 3. Brak zgody na akceptację zmiany traktowane jest jako rozwiązanie Umowy przez Użytkownika bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Ta strona używa cookies. Aby kontynuować należy zaakceptować. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close